شیرآلات

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM , بازار اتصال
آنچه در این مطلب می خوانید : پنهان
3 لیست قیمت محصولات سیم ایتالیا

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM

Array

لیست قیمت شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM

لیست قیمت محصولات سیم ایتالیا

نام محصول سایز (اینچ)
تعداد در کارتن قیمت (تومان)
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا
۱/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۸ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۱/۲ ۱۴۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۳/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۱ ۶۴ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۴ ۴۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۲ ۳۲ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۲ ۲۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۲-۱/۲ ۱۲ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۳ ۸ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۴ ۴ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۵ ۲ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا ۶ ۲ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM )
۱/۲ ۱۶۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۴۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۱ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۱-۱/۴ ۶۴ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۱-۱/۲ ۴۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۲ ۲۰ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۲-۱/۲ ۱۲ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۳ ۸ تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا ۴ ۴ تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا با فیلتر استیل بی مهره ۴۵F
۱/۲ * ۱/۲ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا با فیلتر استیل بی مهره ۴۵F ۱/۲ * ۳/۸ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا بدون فیلتر ۴۵ (بی مهره) ۱/۲ * ۱/۲ ۱۵۰ تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا بدون فیلتر ۴۶ (با مهره) ۱/۲ * ۳/۸ ۱۵۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۱-۱/۴ ۴۸ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۱-۱/۲ ۴۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۲ ۲۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۲-۱/۲ ۱۶ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۳ ۸ تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا ۴ ۴ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۴ ۴۸ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۲ ۳۲ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۲ ۲۰ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۲-۱/۲ ۱۲ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۳ ۶ تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا ۴ ۴ تماس بگیرید
شیر شلنگی ۳۴ سیم ایتالیا
۱/۲ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی ۳۴ سیم ایتالیا ۳/۴ ۸۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی ۳۴ سیم ایتالیا ۱ ۴۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی ضد یخ زدگی ۳۴/۱ سیم ایتالیا ۱/۲ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی ضد یخ زدگی ۳۴/۱ سیم ایتالیا ۳/۴ ۸۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی ضد یخ زدگی ۳۴/۱ سیم ایتالیا ۱ ۴۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی قفل دار ۳۴PL سیم ایتالیا ۱/۲ ۸۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی قفل دار ۳۴PL سیم ایتالیا ۳/۴ ۶۰ تماس بگیرید
شیر شلنگی دوکاره ۱۳۴ سیم ایتالیا ۳/۴*۳/۴*۱/۲ ۶۰ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16
۱/۲ ۱۴۰ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۱ ۶۴ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۱-۱/۴ ۳۲ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۱-۱/۲ ۲۴ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۲ ۱۶ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۲-۱/۲ ۶ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۳ ۴ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16 ۴ ۲ تماس بگیرید
شیر سوزنی ۷۵C 150 PN10
۱/۲ ۱۴۰ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10 ۳/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10 ۱ ۶۴ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10 ۱-۱/۴ ۳۲ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10 ۱-۱/۲ ۲۴ تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10 ۲ ۱۶ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN100
۱/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN100 ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۸ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN100 ۱/۲ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN64 ۳/۴ ۶۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN64 ۱ ۴۸ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN50 ۱-۱/۴ ۲۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN40 ۱-۱/۲ ۲۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN40 ۲ ۱۲ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN25 ۴ ۲ تماس بگیرید
شیر گازی با پاساژ کامل PN80 16NPT
۱/۴ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN80 16NPT ۳/۸ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN80 16NPT ۱/۲ ۱۶۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN50 16NPT ۳/۴ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN50 16NPT ۱ ۶۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN40 16NPT ۱-۱/۴ ۴۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN32 16NPT ۱-۱/۲ ۲۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN32 16NPT ۲ ۱۶ تماس بگیرید
شیر گازی با پاساژ کامل PN20 12
۲-۱/۲ ۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN20 12 ۳ ۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN20 12 ۴ ۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN16 14 ۲-۱/۲ ۸ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN16 14 ۳ ۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN16 14 ۴ ۴ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۳۱۰NPT
۱/۲ ۱۴۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۳۱۰NPT ۳/۴ ۸۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۳۱۰NPT ۱ ۶۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا صافی دار ۶۲۰
۱/۲ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا صافی دار ۶۲۰ ۳/۴ ۶۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا صافی دار ۶۲۰ ۱ ۴۰ تماس بگیرید
شیر گازی دسته کلیدی مدل ۳۱۶NPT PN80
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی دسته کلیدی مدل ۳۱۶NPT PN50 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر گازی دسته کلیدی مدل ۳۱۶NPT PN50 سیم ایتالیا ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی دسته کلیدی ۳۱۶BL دو طرف توپیچ PN80
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی دسته کلیدی ۳۱۶BL دو طرف توپیچ PN50 ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی دسته کلیدی ۳۱۶BL دو طرف توپیچ PN50 ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر گازی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶NPT PN80
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶NPT PN80 ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶NPT PN80 ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN80
۱/۴ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN80  ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۸ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN80 ۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN50 ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN50 ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر گازی RED6/1MF روپیچ توپیچ PN50
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی RED6/1MF سیم ایتالیا روپیچ توپیچ PN50 ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر گازی RED6/1MF سیم ایتالیا روپیچ توپیچ PN50 ۱ ۱۰۰ تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۲۰۴BR پشت کنتوری ۱*۱ ۶۴ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۴ ۴۸ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۲ ۴۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۲ ۱۶ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۲-۱/۲ ۸ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۳ ۶ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا ۴ ۲ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20
۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا ( شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM ) ۳/۴ ۱۲۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا ۱ ۸۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۴ ۴۸ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا ۱-۱/۲ ۴۰ تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا ۲ ۱۶ تماس بگیرید
شیر فلکه آتشنشانی سیم ایتالیا
۱-۱/۲ ۲۴ تماس بگیرید
شیر فلکه آتشنشانی سیم ایتالیا ۲ ۱۲ تماس بگیرید
شیر فلکه آتشنشانی سیم ایتالیا ۲-۱/۲ ۹ تماس بگیرید
شیر ماشین لباسشویی سیم ایتالیا ۳۹L
۳/۴*۱/۲ ۲۰۰ تماس بگیرید
تفلن مایع سیم ایتالیا ۱۰۰ml
۷۰-۱۰ ۵۰ تماس بگیرید

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM

کارشناسان مجرب و مشاورین فروشگاه بازار اتصال در تلاشند تا بروزترین اطلاعات در زمینه تأسیسات در حوزه صنعت و ساختمان را در اختیار شما قرار دهند.

برای دریافت جدیدترین لیست قیمت شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM و همچنین میزان درصد تخفیف محصولات با فروشگاه بازار اتصال تماس حاصل فرمایید.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
بازگشت به لیست

2 دیدگاه در “شیرآلات برنجی سیم ایتالیا CIM

 1. آواتار علی رضوی علی رضوی گفت:

  همه شیرآلات برنجی سیم ایتالیا با همه سایزشو موجود دارید؟

  1. آواتار phhy_rbq85 phhy_rbq85 گفت:

   علی رضوی عزیز
   جهت استعلام موجودی محصولات لطفا با کارشناسان فروشگاه در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *