ورود

توضیحات

برای دریافت لیست قیمت به روز شده شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا با شماره های زیر تماس بگیرید.

  • ۰۲۱۶۶۶۴۴۹۹۹ خط ویژه
  • ۰۹۱۲۵۰۸۱۳۵۱ تلفن همراه

همچنین با عضویت در کانال تلگرام از قیمت بروز شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا و تمام محصولات مطلع خواهید شد.

شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا

لیست قیمت محصولات سیم ایتالیا

نام محصولسایز (اینچ)
تعداد در کارتنقیمت (تومان)
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا
۱/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۳/۸۱۰۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۱/۲۱۴۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۳/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۱۶۴تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۴۴۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۲۳۲تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۲۲۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۲-۱/۲۱۲تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۳۸تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۴۴تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۵۲تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۷۰B PN20 سیم ایتالیا۶۲تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16
۱/۲۱۶۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۳/۴۱۴۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۱۱۰۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۱-۱/۴۶۴تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۱-۱/۲۴۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۲۲۰تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۲-۱/۲۱۲تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۳۸تماس بگیرید
شیرفلکه کشویی ۵۰ PN16 سیم ایتالیا۴۴تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا با فیلتر استیل بی مهره ۴۵F
۱/۲ * ۱/۲۱۰۰تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا با فیلتر استیل بی مهره ۴۵F۱/۲ * ۳/۸۱۰۰تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا بدون فیلتر ۴۵ (بی مهره)۱/۲ * ۱/۲۱۵۰تماس بگیرید
شیر پیسوار سیم ایتالیا بدون فیلتر ۴۶ (با مهره)۱/۲ * ۳/۸۱۵۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۳/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۱۸۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۱-۱/۴۴۸تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۱-۱/۲۴۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۲۲۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۲-۱/۲۱۶تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۳۸تماس بگیرید
شیر یکطرفه دریچه ای ۸۰ PN16 سیم ایتالیا۴۴تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۳/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۱۸۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۴۴۸تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۲۳۲تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۲۲۰تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۲-۱/۲۱۲تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۳۶تماس بگیرید
شیر یکطرفه فنری ۳۰ PN20 سیم ایتالیا۴۴تماس بگیرید
شیر شلنگی ۳۴ سیم ایتالیا
۱/۲۱۰۰تماس بگیرید
شیر شلنگی ۳۴ سیم ایتالیا۳/۴۸۰تماس بگیرید
شیر شلنگی ۳۴ سیم ایتالیا۱۴۰تماس بگیرید
شیر شلنگی ضد یخ زدگی ۳۴/۱ سیم ایتالیا۱/۲۱۰۰تماس بگیرید
شیر شلنگی ضد یخ زدگی ۳۴/۱ سیم ایتالیا۳/۴۸۰تماس بگیرید
شیر شلنگی ضد یخ زدگی ۳۴/۱ سیم ایتالیا۱۴۰تماس بگیرید
شیر شلنگی قفل دار ۳۴PL سیم ایتالیا۱/۲۸۰تماس بگیرید
شیر شلنگی قفل دار ۳۴PL سیم ایتالیا۳/۴۶۰تماس بگیرید
شیر شلنگی دوکاره ۱۳۴ سیم ایتالیا۳/۴*۳/۴*۱/۲۶۰تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16
۱/۲۱۴۰تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۳/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۱۶۴تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۱-۱/۴۳۲تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۱-۱/۲۲۴تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۲۱۶تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۲-۱/۲۶تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۳۴تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 200 PN16۴۲تماس بگیرید
شیر سوزنی ۷۵C 150 PN10
۱/۲۱۴۰تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10۳/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10۱۶۴تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10۱-۱/۴۳۲تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10۱-۱/۲۲۴تماس بگیرید
شیر سوزنی سیم ایتالیا ۷۵C 150 PN10۲۱۶تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN100
۱/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN100۳/۸۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN100۱/۲۱۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN64۳/۴۶۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN64۱۴۸تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN50۱-۱/۴۲۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN40۱-۱/۲۲۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN40۲۱۲تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل ۱۰ PN25۴۲تماس بگیرید
شیر گازی با پاساژ کامل PN80 16NPT
۱/۴۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN80 16NPT۳/۸۱۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN80 16NPT۱/۲۱۶۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN50 16NPT۳/۴۱۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN50 16NPT۱۶۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN40 16NPT۱-۱/۴۴۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN32 16NPT۱-۱/۲۲۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN32 16NPT۲۱۶تماس بگیرید
شیر گازی با پاساژ کامل PN20 12
۲-۱/۲۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN20 12۳۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN20 12۴۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN16 14۲-۱/۲۸تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN16 14۳۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا با پاساژ کامل PN16 14۴۴تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۳۱۰NPT
۱/۲۱۴۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۳۱۰NPT۳/۴۸۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۳۱۰NPT۱۶۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا صافی دار ۶۲۰
۱/۲۱۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا صافی دار ۶۲۰۳/۴۶۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا صافی دار ۶۲۰۱۴۰تماس بگیرید
شیر گازی دسته کلیدی مدل ۳۱۶NPT PN80
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی  دسته کلیدی مدل ۳۱۶NPT PN50 سیم ایتالیا۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر گازی  دسته کلیدی مدل ۳۱۶NPT PN50 سیم ایتالیا۱۸۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی دسته کلیدی ۳۱۶BL دو طرف توپیچ PN80
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی دسته کلیدی ۳۱۶BL دو طرف توپیچ PN50۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی دسته کلیدی ۳۱۶BL دو طرف توپیچ PN50۱۸۰تماس بگیرید
شیر گازی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶NPT PN80
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶NPT PN80۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶NPT PN80۱۸۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN80
۱/۴۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN80۳/۸۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN80۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN50۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر گازی آبی روپیچ توپیچ ۳۰۱/۱۶BL PN50۱۸۰تماس بگیرید
شیر گازی RED6/1MF روپیچ توپیچ PN50
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر گازی RED6/1MF سیم ایتالیا روپیچ توپیچ PN50۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر گازی RED6/1MF سیم ایتالیا روپیچ توپیچ PN50۱۱۰۰تماس بگیرید
شیر گازی سیم ایتالیا ۲۰۴BR پشت کنتوری۱*۱۶۴تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۱۸۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۴۴۸تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۲۴۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۲۱۶تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۲-۱/۲۸تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۳۶تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴ACRNL PN20 سیم ایتالیا۴۲تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20
۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا۳/۴۱۲۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا۱۸۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۴۴۸تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا۱-۱/۲۴۰تماس بگیرید
شیر صافی دار بدون سرب ۷۴AOT PN20 سیم ایتالیا۲۱۶تماس بگیرید
شیر فلکه آتشنشانی سیم ایتالیا
۱-۱/۲۲۴تماس بگیرید
شیر فلکه آتشنشانی سیم ایتالیا۲۱۲تماس بگیرید
شیر فلکه آتشنشانی سیم ایتالیا۲-۱/۲۹تماس بگیرید
شیر ماشین لباسشویی سیم ایتالیا ۳۹L
۳/۴*۱/۲۲۰۰تماس بگیرید
تفلن مایع سیم ایتالیا ۱۰۰ml
۷۰-۱۰۵۰تماس بگیرید

شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شیر یکطرفه فنری برنجی سیم ایتالیا می‌توانید با همکاران ما در تیم فروش و پشتیبانی در تماس باشید.

همواره کارشناسان فروش و مشاورین مجرب فروشگاه بازار اتصال در تلاشند تا شما را در زمینه تکمیل اطلاعات در زمینه لوله ، اتصالات و شیرآلات صنعتی و ساختمانی راهنمایی نمایند.

اطلاعات بیشتر

نوع

دسته بندی

محصول