ورود

لوله و اتصالات پنج لایه ایزوپایپ

تماس بگیرید

لوله و اتصالات پنج لایه ایزوپایپ

توضیحات

ببرای دریافت لیست قیمت به روز شده لوله و اتصالات پنج لایه ایزوپایپ با شماره های زیر تماس بگیرید.

  • ۰۲۱۶۶۶۴۴۹۹۹ خط ویژه
  • ۰۹۱۲۵۰۸۱۳۵۱ تلفن همراه

همچنین با عضویت در کانال تلگرام از قیمت بروز لوله و اتصالات پنج لایه ایزوپایپ تمام محصولات مطلع خواهید شد.

همواره کارشناسان فروش و مشاورین مجرب فروشگاه بازار اتصال در تلاشند تا شما را در زمینه تکمیل اطلاعات در زمینه لوله ، اتصالات و شیرآلات صنعتی و ساختمانی راهنمایی نمایند.

لوله و اتصالات پنج لایه ایزوپایپ

لیست محصولات ایزو پایپ

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ایزوپایپ ۲۰*۲۵*۲۰

راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ایزوپایپ ۶۳

 

زاﻧﻮ ﺻﻔﺤﻪ دار روﭘﯿﭻ ایزوپایپ ۱۶*۳/۴

PEX  ﻟﻮﻟﻪ

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۱۶*۱۶راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۱/۲ ۱۶* 

زاﻧﻮ ﺻﻔﺤﻪ دار روﭘﯿﭻ ۲۰*۳/۴

PEX 16 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۰ ۱۶* ۳۲*راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۳/۴ ۱۶* 

زاﻧﻮ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ ۱۶*۱/۲

PEX 20 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۱۶*۲۵راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ  ۱/۲ ۲۰* 

زاﻧﻮ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ ۲۰*۱/۲

PEX 25 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۱۶*۳۲راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ  ۳/۴ ۲۰* 

زاﻧﻮ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ ۱۶*۱/۲

PEX 32 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۲۰*۲۰راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۱/۲ ۲۵* 

زاﻧﻮ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ ۲۰*۱/۲

PEX 40 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۲۰*۲۵راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۳/۴ ۲۵*

ﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺻﻔﺤﻪ دار روﭘﯿﭻ ایزوپایپ

۱۶*۳/۴*۱۶

PEX 50 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۲۰*۳۲۲۵* ۱رابط توپیچﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺻﻔﺤﻪ دار روﭘﯿﭻ

۲۰*۳/۴*۲۰

PEX 63 ﻟﻮﻟﻪ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۲۵*۲۵۳۲* ۱ راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۱۶*۱/۲*۱۶

ﺑﺴﺖ ایزوپایپ ۱۶

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۲۵*۳۲راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۴۰ﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۲۰*۱/۲*۲۰

ﺑﺴﺖ ۲۰
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۳۲*۲۵راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۵۰

ﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ ایزوپایپ

۱۶*۱/۲*۱۶

ﺑﺴﺖ ۲۵
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۳۲*۲۰راﺑﻂ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۶۳ﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۲۰*۱/۲*۱۶

ﺑﺴﺖ ۳۲
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۳۲*۲۵

زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۱۶ ۱۶*

ﺳﻪ راه ﺗﺨﺖ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۲۰*۱/۲*۲۰

ﺻﻔﺤﻪ ﺗﮏ ۷۳
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۴۰زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ   ۲۰ ۲۰*

ﺳﻪ راه ﮐﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ دار روﭘﯿﭻ ایزوپایپ

۱۶*۳/۴*۱۶

ﺻﻔﺤﻪ دوﺑﻞ ۱۵۳

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۵۰زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۲۵ ۲۵*ﺳﻪ راه ﮐﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۱۶*۱/۲*۱۶

ﺻﻔﺤﻪ دوﺑﻞ ۲۴۵
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۶۳زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۳۲ ۳۲*ﺳﻪ راه ﮐﻨﺞ ﺻﻔﺤﻪ دار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۲۰*۱/۲*۲۰

ﺻﻔﺤﻪ دوﺑﻞ ۵۰۰

ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ  ۱۶ ۱۶* ۱۶*

زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۴۰ﺳﻪ راه ﮐﻨﺞ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۱۶*۱/۲*۱۶

ﻓﻨﺮ ﺧﻢ ﮐﻦ ۱۶

ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ   ۲۰ ۲۰* ۲۰*زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۵۰ﺳﻪ راه ﮐﻨﺞ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۲۰*۱/۲*۱۶

ﻓﻨﺮ ﺧﻢ ﮐﻦ  ۲۰
ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۲۵*۲۵*۲۵زاﻧﻮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۶۳ﺳﻪ راه ﮐﻨﺞ ﺧﺎردار ﺗﻮﭘﯿﭻ

۲۰*۱/۲*۲۰

ﻓﻨﺮ ﺧﻢ ﮐﻦ ۲۵
ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۳۲*۳۲*۳۲

زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ایزوپایپ ۱/۲ * ۱۶

راﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۱۶ ۱۶*

ﻓﻨﺮ ﺧﻢ ﮐﻦ ۳۲
ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۴۰زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۱/۲ * ۲۰راﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۲۰*۲۰ﺑﺮﻗﻮ ۱۶ م م
ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۵۰زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۳/۴ * ۲۰راﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۲۵*۲۵ﺑﺮﻗﻮ ۲۰ م م
ﺳﻪ راه ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۶۳زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۳/۴ * ۲۵راﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۳۲*۳۲ﺑﺮﻗﻮ ۲۵ م م

ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ایزوپایپ ۱۶*۱/۲*۱۶

۲۵ * ۱ زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻراﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۴۰ﺑﺮﻗﻮ ۳۲ م م
ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۲۰*۱/۲*۲۰۳۲ * ۱ زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻراﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۵۰

آﭼﺎر ﮐﺎﻟﯿﺒﺮي ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ

ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ  ۲۰*۳/۴*۲۰زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۴۰راﺑﻂ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۶۳در ﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ۱/۲
ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۲۵*۳/۴*۲۵زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۵۰

راﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ایزوپایپ ۲۰*۱۶

در ﭘﻮش ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ۳/۴
ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۳۲*۳/۴*۳۲زاﻧﻮ ﺗﻮﭘﯿﭻ ۶۳راﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۱۶

ﮐﻠﮑﺘﻮر ۱ اﯾﻨﭻ

ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۳۲*۱*۳۲۱۶ * ½ زاﻧﻮ روﭘﯿﭻراﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۲۰ﮐﻠﮑﺘﻮر ۱-۱/۴ اﯾﻨﭻ
ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۴۰۲۰ * ½ زاﻧﻮ روﭘﯿﭻراﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۱۶درﭘﻮش ۱ اﯾﻨﭻ
ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۵۰۲۰ * ¾ زاﻧﻮ روﭘﯿﭻراﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ  ۳۲*۲۰درﭘﻮش ۱ اﯾﻨﭻ ﻫﻮاﮔﯿﺮي
ﺳﻪ راه ﺗﻮﭘﯿﭻ ۶۳۲۵*۳/۴ زاﻧﻮ روﭘﯿﭻراﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۳۲*۲۵درﭘﻮش ۱-۱/۴ اﯾﻨﭻ
۲۵*۱ زاﻧﻮ روﭘﯿﭻراﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۴۰ﻣﻐﺰي ۱/۲ اﯾﻨﭻ
۳۲*۱ زاﻧﻮ روﭘﯿﭻراﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۵۰ﻣﻐﺰي ۳/۴ اﯾﻨﭻ

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ایزوپایپ ۱۶ ۲۰* ۲۰*

راﺑﻂ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۶۳ﻣﻐﺰي ۱ اﯾﻨﭻ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۱۶ ۱۶* ۲۰*

راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ایزوپایپ ۱/۲ ۱۶*

ﻣﻐﺰي ۱-۱/۴ اﯾﻨﭻ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۰*۱۶*۲۰راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ۳/۴ ۱۶*

ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۱۶

ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۱۶ ۲۰* ۱۶*راﺑﻂ روﭘﯿﭻ  ۱/۲ ۲۰*ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۲۰
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۱۶*۲۵*۱۶راﺑﻂ روﭘﯿﭻ  ۳/۴ ۲۰*ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۲۵
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۱۶ ۱۶* ۲۵*راﺑﻂ روﭘﯿﭻ   ۱ ۲۰*ﺷﯿﺮ ﻣﺴﺎوی ایزوپایپ ۳۲
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۲۵*۱۶راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ۱/۲ ۲۵*ﺷﯿﺮ روﭘﯿﭻ ۱/۲ * ۱۶
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۰ ۱۶* ۲۵*راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ۳/۴ ۲۵*ﺷﯿﺮ روﭘﯿﭻ ۱/۲ * ۲۰
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۱۶*۲۵۲۵* ۱راﺑﻂ روﭘﯿﭻ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۱۶ ۲۰* ۲۵*۳۲* ۱راﺑﻂ روﭘﯿﭻ
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۲۰*۲۰راﺑﻂ روﭘﯿﭻ۳۲*۱-۱/۴ﺷﯿﺮ زاﻧﻮﯾﯽ ۳/۴ * ۲۵
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۰ ۲۵* ۲۵*راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ۴۰ﺷﯿﺮ زاﻧﻮﯾﯽ ۱ * ۲۵
ﺳﻪ راه ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ۲۵*۲۰*۲۵راﺑﻂ روﭘﯿﭻ ۵۰ﺷﯿﺮ زاﻧﻮﯾﯽ ۱ * ۳۲

 

اطلاعات بیشتر

نوع

دسته بندی

محصول