ورود

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

تماس بگیرید

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

توضیحات

برای دریافت لیست قیمت به روز شده لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ با شماره های زیر تماس بگیرید.

  • ۰۲۱۶۶۶۴۴۹۹۹ خط ویژه
  • ۰۹۱۲۵۰۸۱۳۵۱ تلفن همراه

همچنین با عضویت در کانال تلگرام از قیمت بروز لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ و تمام محصولات مطلع خواهید شد

لیست لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

شرح

رابط توپيچ پرسی ۲۵ × ۳/۴

تبديل پرسي ۲۰ × ۱۶

سه‌راه پرسی توپيچ -۱۶×۱/۲″×۱۶ کالسيک

لوله ۱۶ – ۲+ م‌م

رابط توپيچ پرسي ۲۵×۱بوشن پرسي ۲۰سه‌راه تبديل پرسي سوپرپایپ – ۲۰×۱۶×۱۶ کالسيک
لوله سوپرپایپ ۲۰ – ۲+ م‌مرابط روپيچ پرسي ۳۲ × ۱

تبديل پرسی ۲۵ × ۱۶

سه‌راه تبديل پرسي سوپرپایپ – ۲۰×۱۶×۱۶ کالسيک
لوله سوپرپایپ ۲۵ – ۲+ م‌مرابط روپيچ پرسي ۳۲ × ۱ ۱/۴تبديل پرسي ۲۵ × ۲۰سه‌راه تبديل پرسي – ۲۰×۱۶×۲۰ کالسيک
لوله سوپرپایپر ۳۲ – ۲+ م‌مرابط توپيچ پرسي ۳۲×۱بوشن پرسي ۲۵سه راه تبديل پرسي – ۲۰×۲۰×۱۶ کالسيک
لوله سوپرپایپ ۴۰ )ساخت آلمان(رابط توپيچ پرسي ۳۲×۱ ۱/۴تبديل پرسي ۳۲ × ۲۰سه راه پرسي – ۲۰×۲۰×۲۰ کالسيک
لوله سوپرپایپ ۵۰ )ساخت آلمان(زانو پرسي ۱۶×۱۶تبديل پرسي ۳۲ × ۲۵سه راه تبديل پرسي – ۲۰*۲۵*۱۶ کالسيک
لوله سوپرپایپ ۶۳ )ساخت آلمان(زانو پرسي روپيچ ۱۶-۱/۲″بوشن پرسي ۳۲سه راه تبديل پرسي – ۲۰*۲۵*۲۰ کالسيک
لوله سوپرپایپ ۷۵ )ساخت آلمان(چپقي پرسي ۱۶×۱/۲

رابط پرسی مهره‌دار ۲۰×۱/۲

سه‌راه پرسي توپيچ -۲۰×۱/۲″×۲۰ کالسيک
لوله سوپرپایپ +(۹۰ساخت آلمان(زانو پرسي ۲۰×۲۰رابط پرسي مهره‌دار ۳۲×۱ ۱/۴لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ
لوله سوپرپایپ ۱۱۰ )ساخت آلمان(زانو پرسي ۲۰-۱/۲″ روپيچزانو ديواري پرسي ۱۶ × ۱/۲سه‌راه تبديل پرسي -۲۵×۱۶×۱۶ کالسيک
لوله سوپرپایپ LT 16چپقي پرسي ۲۰ × ۱/۲زانو سه‌راه ۹۰ پرسي ۱۶×۱۶×۱/۲سه‌راه تبديل پرسي -۲۵×۱۶×۲۰ کالسيک
لوله سوپرپایپ LT 20چپقي پرسي ۲۰×۳/۴زانو سه‌راه ۹۰ پرسی ۲۰-۱۶-۲/۱″سه راه تبديل پرسي – ۲۵×۱۶×۲۵ کالسيک
لوله سوپرپایپر LT 25زانو پرسي ۲۵×۲۵زانو ديواري پرسي ۲۰ × ۱/۲ توپيچسه‌راه تبديل پرسي -۲۵×۲۰×۱۶ کالسيک
لوله سوپرپایپ LT 32زانو پرسی ۲۵-۴/۳″زانو ديواري پرسي ۲۰*۳/۴ توپيچسه راه تبديل پرسي – ۲۰×۲۰×۲۵ کالسيک
لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX 16زانو پرسي روپيچ ۲۵ × ۱زانو سه‌راه ۹۰ پرسي ۲۰×۲۰×۱/۲ توپيچسه راه تبديل پرسي – ۲۵×۲۰×۲۵ کالسيک
لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX 20چپقي پرسي ۲۵×۳/۴ته‌ بند پرسی -۱۶ کالسيکسه‌راه تبديل پرسي -۲۵×۲۵×۱۶ کالسيک
لوله سوپرپايپ PEX/AL/PEX 25چپقي پرسي ۲۵×۱رابط روپيچ پرسي – ۱۶×۱/۲″ کالسيکسه‌راه پرسي -۲۵ کالسيک
لوله سوپرپایپ رPEX/AL/PEX 32زانو پرسي ۳۲ × ۳۲رابط روپيچ پرسي – ۱۶×۳/۴″ کالسيکسه‌راه تبديل پرسي -۲۵×۳۲×۲۵ کالسيک
رابط فلنجی RS-2 x 65چپقي پرسي ۳۲ × ۱رابط توپيچ پرسي -۱۶×۱/۲″ کالسيکسه‌راه پرسي روپيچ -۲۵×۳/۴″×۲۵ کالسيک
سه راه پرسي ۱۶رابط روپيچ پرسي -۲۰×۱/۲″ کالسيک

رابط پرسی مهره‌دار ۱۶×۱/۲

سه راه تبديل پرسی ۱۶×۲۰×۱۶

رابط روپيچ پرسي – ۲۰×۳/۴″ کالسيکسه‌راه تبديل پرسي -۳۲×۱۶×۳۲ کالسيک
رابط پرسی مهره‌دار -۱۶-۲/۱″ کالسيکسه راه تبديل پرسی ۲۰×۱۶×۱۶رابط توپيچ پرسي -۲۰×۱/۲″ کالسيکسه‌راه تبديل پرسي -۳۲×۲۰×۳۲ کالسيک
زانو پرسي روپيچ ۲۰×۱/۲سه راه پرسی ۲۰ × ۱۶ × ۲۰رابط توپيچ پرسي – ۲۰×۳/۴″ کالسيکسه‌راه تبديل پرسي -۳۲×۲۵×۲۵ کالسيک
زانو پرسي روپيچ ۲۰×۳/۴سه راه تبديل پرسی ۲۰×۲۰×۱۶رابط روپيچ پرسي -۲۵×۳/۴″ کالسيکسه‌راه تبديل پرسي -۳۲×۲۵×۳۲ کالسيک
زانو پرسي روپيچ ۳۲*۱سه راه پرسی ۲۰رابط روپيچ پرسي -۲۵×۱″ کالسيکسه‌راه پرسي -۳۲ کالسيک

سه راه پرسي روپيچ ۱۶ × ۱/۲ × ۱۶

سه راه تبديل پرسي ۲۰×۲۵×۱۶رابط توپيچ پرسي -۲۵×۳/۴″ کالسيکسه‌راه پرسي روپيچ -۳۲×۳/۴″×۳۲ کالسيک
سه‌راه پرسي توپيچ ۱۶×۱/۲×۱۶سه راه تبديل پرسي ۲۰×۲۵×۲۰رابط توپيچ پرسي -۲۵×۱″ کالسيکلوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ
سه‌راه پرسي توپيچ ۲۰ × ۳/۴ × ۲۰سه‌راه پرسي توپيچ +۲ – ۲۰×۱/۲×۲۰رابط روپيچ پرسي -۳۲×۱″ کالسيک

بوشن پرسی -۱۶ کالسيک

سه‌راه پرسي توپيچ ۲۵×۱/۲×۲۵سه راه تبديل پرسي ۲۵×۱۶×۱۶رابط روپيچ پرسي -۳۲×۱-۱/۴″ کالسيکتبديل پرسي – ۲۰×۱۶ کالسيک
سه‌راه پرسي توپيچ ۳۲×۱/۲×۳۲سه‌ راه تبديل پرسي ۲۵×۱۶×۲۰رابط توپيچ پرسي -۳۲×۱″ کالسيکبوشن پرسي -۲۰ کالسيک
سه‌راه پرسي توپيچ ۳۲×۳/۴×۳۲سه راه تبديل پرسي ۲۵×۱۶×۲۵رابط توپيچ پرسي -۳۲×۱-۱/۴″ کالسيکتبديل پرسي -۲۵×۱۶ کالسيک

رابط پرسي مهره‌دار ۱۶×۳/۴

سه راه تبديل پرسي ۲۵×۲۰×۱۶زانو پرسي -۱۶×۱۶ کالسيکتبديل پرسي -۲۵×۲۰ کالسيک
رابط پرسي مهره‌دار۲۰×۳/۴سه راه تبديل پرسي ۲۵×۲۰×۲۰چپقي پرسي -۱۶×۱/۲″ کالسيکبوشن پرسي -۲۵ کالسيک
رابط پرسي مهره‌دار ۲۵×۱سه راه تبديل پرسي ۲۵×۲۰×۲۵زانو پرسي -۲۰×۲۰ کالسيکتبديل پرسي -۳۲×۲۰ کالسيک
زانو ديواري صفحه‌دار پرسي ۲۰ × ۴/۳سه راه تبديل پرسي ۲۵×۲۵×۱۶زانو پرسی -۲۰-۲/۱″ کالسيکتبديل پرسي -۳۲×۲۵ کالسيک
ته بند پرسی ۱۶سه راه پرسي ۲۵چپقي پرسي – ۲۰ × ۱/۲ کالسيکبوشن پرسي -۳۲ کالسيک
رابط روپيچ پرسي ۱۶ × ۱/۲سه راه تبديل پرسي ۲۵×۳۲×۲۵چپقي پرسي – ۲۰×۳/۴ کالسيکزانو ديواري پرسي ۱۶×۱/۲ توپيچ – کالسيک
رابط روپيچ پرسي ۱۶×۳/۴سه راه پرسي روپيچ ۲۵ × ۳/۴ × ۲۵زانو پرسي -۲۵×۲۵ کالسيکزانو سه‌راه ۹۰ پرسي – ۱۶-۱۶×۱/۲ کالسيک
رابط توپيچ پرسي ۱۶×۱/۲سه راه پرسي توپيچ ۲۵×۳/۴×۲۵زانو پرسی ۲۵-۴/۳″ کالسيکزانو سه‌راه ۹۰ پرسی -۲۰-۱۶-۲/۱″ کالسيک
رابط روپيچ پرسي ۲۰ × ۱/۲سه راه تبديل پرسي ۳۲×۱۶×۳۲زانو پرسي روپيچ ۲۵ × ۱ کالسيکزانو ديواري پرسي ۲۰-۱/۲ توپيچ – کالسيک
رابط روپيچ پرسي ۲۰ × ۳/۴سه راه تبديل پرسي ۳۲×۲۰×۳۲چپقي پرسي – ۲۵×۳/۴ کالسيکزانو ديواري پرسي ۲۰×۳/۴″ توپيچ- کالسيک
رابط توپيچ پرسي ۲۰×۱/۲سه راه تبديل پرسي ۳۲×۲۵×۲۵چپقي پرسي – ۲۵×۱ کالسيکلوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ
رابط توپيچ پرسي ۲۰×۳/۴سه راه تبديل پرسي ۳۲×۲۵×۳۲زانو پرسي -۳۲×۳۲ کالسيک
رابط روپيچ پرسي ۲۵ × ۳/۴سه راه پرسي ۳۲چپقي پرسي -۳۲×۱″ کالسيک
رابط روپيچ پرسي ۲۵ × ۱سه راه پرسي روپيچ ۳۲ × ۳/۴ × ۳۲سه‌راه پرسي – ۱۶ کالسيک
لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

بوشن پرسي ۱۶

سه راه تبديل پرسي – ۱۶×۲۰×۱۶ کالسيک

ادامه لیست اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

زانو سه‌راه ۹۰ پرسي ۲۰×۲۰×۱/۲ توپيچ –

رابط روپيچ پرسي ۴۰ * ۱ ۱/۴

مغزي ۱/۲

ترموستات بيسيم T-75 نقره‌ای

كلكتور هفت انشعابي SS براي گرمايش كفي

سرشير اهرمي سوپروالو – كروم

کالسيکرابط روپيچ پرسي ۴۰ × ۱ ۱/۲مغزي رابط ۱/۲پايه برای ترموستات T-75 نقره‌ایكلكتور هشت انشعابي SS براي گرمايش كفييدكي رينگ تفلون DN8 )جفت(
زانوسه راه۱۸۰صفحه دار ۱۶*۱۶*۲/۱توپيچرابط توپيچ پرسي ۴۰ × ۱ ۱/۴مغزي ۳/۴شير کنترل/باالنسينگ کلکتوركلكتور نه انشعابي SS براي گرمايش كفييدكي رينگ تفلون DN15 )جفت(
زانوسه راه۱۸۰صفحه دار۱۶*۱۶*۴/۳روپيچرابط توپيچ پرسي ۴۰×۱ ۱/۲مغزي رابط ۳/۴ترمينال ويژه + C-56 کنترلر DEM I-76كلكتور ده انشعابي SS براي گرمايش كفييدكي مجموعه‌ي دورپوش سوپروالو – كروم
زانوديواری صفحه دار ۱۶*۲/۱ توپيچرابط روپيچ پرسي ۵۰ × ۱ ۱/۲مغزي ۱ترموستات بيسيم T-75 طوسیدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي – ۴۵۰ م‌ممجموعه‌ي دورپوش سوپروالو- كروم مات
زانوسه راه ۹۰صفحه دار۱۶*۱۶*۲/۱ توپيچرابط روپيچ پرسي ۵۰ × ۲مغزي رابط ۱پايه برای ترموستات T-75 طوسیدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي – ۵۳۰ م‌ميدكي مكانيزم سوپروالو S
زانو ديواری صفحه دار ۱۶*۴/۳ روپيچرابط توپيچ پرسي ۵۰×۱ ۱/۲تبديل روپيچ ۱×۳/۴سرشير برقی – ۲۴ ولتدرب جعبه كلكتور  سوپرپایپ گرمايش كفي – ۶۸۰ م‌مپايه دوبل سوپروالو سوپرپایپ
زانو سه راه۹۰صفحه دار ۱۶*۱۶*۳/۴روپيچ

زانو پرسي ۴۰×۴۰

مغزي بلند – ۴۰ م‌مسرشير برقی برای شير کنترل کلکتوردرب جعبه كلكتور گرمايش كفي – ۸۳۰ م‌م‌مجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو – كروم

رابط پرسي RS-2 ـ ۲۵

زانو پرسي روپيچ ۴۰×۱ ۱/۴مغزي بلند – ۵۰ م‌ملوله خرطومي – ۲۰ مشكيدرب جعبه كلكتور گرمايش كفي – ۱۰۳۰ م‌ممجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو – كروم مات
رابط پرسي RS-2 ـ ۳۲چپقي پرسي ۴۰ × ۱ ۱/۲مغزي بلند – ۶۰ م‌مافزودني بتون سوپرپایپجعبه كلكتور گرمايش كفي – ۴۵۰ م‌م
رابط پرسي RS-2 ـ ۶۳زانو پرسي ۵۰×۵۰مغزي بلند – ۷۰ م‌مبست خاردار سوپرپایپجعبه كلكتور گرمايش كفي – ۵۳۰ م‌ممجموعه‌ي دورپوش دوبل سوپروالو – سفيد
رابط پرسي RS-2 ـ ۷۵چپقي پرسي ۵۰ × ۱ ۱/۲

روپيچ توپيچ ۱/۲

بست عايق سوپرپایپجعبه كلكتور گرمايش كفي – ۶۸۰ م‌مصفحه دراي‌وال سوپروالو سوپرپایپ
رابط پرسي RS-3 ـ ۹۰زانويي ۴۵ پرسي ۴۰*۴۰روپيچ توپيچ ۳/۴شير توپي ۱ روپيچ ۳/۴ × توپيچجعبه كلكتور گرمايش كفي – ۸۳۰ م‌م‌ته‌بند سوپروالو T2
رابط پرسي RS-3 ـ ۱۱۰زانويي ۴۵ پرسي ۵۰*۵۰روپيچ توپيچ ۱كلكتور سه انشعابي SS با دبي‌سنججعبه كلكتور گرمايش كفي – ۱۰۳۰ م‌مزانويي سوپروالو T2 ـ ۱۶
رابط فلنجي RS-3 x 80

سه راه تبديل پرسي ۳۲×۵۰×۳۲

زانويي ۱/۲

كلكتور چهار انشعابي SS با دبي‌سنجرله پمپ )براي ترمينال ويژه )R10زانويي سوپروالو T2 ـ ۲۰
رابط فلنجي RS-3 x 100سه راه تبديل پرسي ۴۰×۲۰×۴۰زانویی سوپرپایپ ۳/۴كلكتور ده انشعابي SS با دبي‌سنجترمينال ويژه R10سه‌راه سوپروالو T2 ـ ۱۶
رابط روپيچ RS-2 ـ ۲ اينچسه راه تبديل پرسي ۴۰×۲۵×۳۲چپقي ۱/۲كلكتور دو انشعابي SS براي گرمايش كفينايلون حباب دار متااليزكلكتور سوپروالو
رابط روپيچ RS-2 ـ ۲ ۱/۲ اينچسه راه تبديل پرسي ۴۰×۲۵×۴۰چپقي ۳/۴كلكتور سه انشعابي SS براي گرمايش كفيعايق كناريرابط سوپروالو T2 ـ ۱۶
رابط روپيچ RS-3 ـ ۳ اينچسه راه تبديل پرسي ۴۰×۳۲×۳۲

سه راهي ۱/۲

كلكتور چهار انشعابي SS براي گرمايش كفيبست ريليرابط سوپروالو T2 ـ ۲۰
رابط توپيچ RS-2 ـ ۱ اينچسه راه تبديل پرسي ۴۰×۳۲×۴۰سه راهي ۳/۴شير توپی ا اينچ روپيچ/توپيچ )دو عدد(مهره ماسوره ۴/۳*۱۶ يورورابط سوپروالو T2 ـ ۲۵
رابط توپيچ RS-2 ـ ۲ اينچسه راه پرسي ۴۰سه راهي ۱کلکتور دو انشعابي SS با دبي‌سنجچسب دوطرفهرابط روپيچ سوپروالو T2 ـ ۱/۲
رابط توپيچ RS-2 ـ ۲ ۱/۲ اينچسه‌راه پرسي توپيچ ۴۰×۳/۴×۴۰

كلكتور ۲ انشعابي

كلكتور پنج انشعابي SS با دبي‌سنجشير سوپروالو S1 ـ ۲۰رابط روپيچ سوپروالو T2 ـ ۳/۴
رابط توپيچ RS-3 ـ ۳ اينچسه راه تبديل پرسي ۵۰×۲۵×۴۰كلكتور ۴ انشعابيكلكتور شش انشعابي SS با دبي‌سنجسرشير گرد سوپروالو – کروم ماترابط توپيچ سوپروالو T2 ـ ۱/۲
زانويي RS-2سه راه تبديل پرسي ۵۰×۲۵×۵۰كلكتور ۳ انشعابيكلكتور هفت انشعابي SS با دبي‌سنجسرشير اهرمی سوپروالو – کروم ماتشير سوپروالو S1 ـ ۲۵
زانويي RS-3سه راه تبديل پرسي ۵۰×۳۲×۵۰درپوش توپيچ ۱كلكتور هشت انشعابي SS با دبي‌سنجگيج فشار سوپروالو Iشير سوپروالو S1 ـ ۳۲
زانويي RS-2 45سه راه تبديل پرسي ۵۰×۴۰×۵۰درپوش روپيچ ۱كلكتور نه انشعابي SS با دبي‌سنجرابط روپيچ سوپروالو I – 3/8شير سوپروالو S2
زانويي RS-3 45سه راه پرسي ۵۰تبديل ۱ توپيچ ۳/۴ × روپيچكلكتور پنج انشعابي SS براي گرمايش كفيرابط روپيچ سوپروالو I – 1/2شير سوپروالو S3

سه‌راهي RS-2

سه‌راه پرسي توپيچ ۵۰ × ۱ × ۵۰تبديل روپيچ ۱/۲ × ۳/۴كلكتور شش انشعابي SS براي گرمايش كفيرابط روپيچ سوپروالو I – 3/4شير سوپروالو S4
سه‌راهي RS-3

تبديل پرسي ۴۰×۲۵

تبديل ۳/۴روپيچ ۱/۲× توپيچترموستات دو خروجی – TH20 توکارمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ ۳/۸شير سوپروالو T1 ـ ۱۶
لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپتبديل پرسي ۴۰×۳۲رابط روپيچ دنده‌اي R1 × ۳۲ترموستات بيسيم T-75 سفيدمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ ۱/۲شير سوپروالو T1 ـ ۲۰
بوشن RS-2بوشن پرسي ۴۰رابط توپيچ دنده‌اي ۳۲×۱پايه برای ترموستات T-75 سفيدمجموعه شير سوپروالو I و رابط روپيچ ۳/۴شير سوپروالو T1 ـ ۲۵
بوشن RS-3تبديل پرسي ۵۰×۳۲زانو ديواري – ۱/۲ اينچ

صفحه ديواري دوبل – ۱۵۳ م‌م

ته‌بند پرسي ۲۰شير سوپروالو T1 ـ ۳۲
تبديل RS-2 x RS-3تبديل پرسي ۵۰×۴۰زانوسه‌راه ۱/۲ – ۹۰ توپيچصفحه ديواري قوس‌دار – ۲۵۰ م‌مته‌بند پرسي ۲۵شير سوپروالو T2

بوشن شيفت RS-2 ـ ۱۳۰ م‌م

بوشن پرسي ۵۰مغزي ۳/۴صفحه ديواري رادياتور – ۵۰۰ م‌مته‌بند پرسي ۳۲

بست پالستيكي روكار ۱۶

بوشن شيفت RS-3 ـ ۲۱۰ م‌مرابط پرسي مهره‌دار ۴۰×۱ ۱/۲مغزي رابط ۳/۴صفحه ديواري تك – ۷۳ م‌مروپيچ توپيچ سوپروالوبست پالستيكي روكار ۲۰
بوشن شيفت RS-2 ـ ۵ م‌مرابط پرسي مهره‌دار ۵۰×۲

مهره ماسوره ۲۰×۱/۲

حلقه فک مدوالر ۷۵يدكي مكانيزم سوپروالو T1 ـ DN8بست پالستيكي روكار ۲۵
بوشن شيفت RS-3 ـ ۵ م‌مرابط پرسي RS-2 ـ ۴۰مهره‌ماسوره ۱۶×۱/۲لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپيدكي مكانيزم سوپروالو DN15بست پالستيكي روكار۳۲
زانوديواری صفحه دار۲/۱توپيچرابط پرسي RS-2 ـ ۵۰مهره ماسوره ۲۵×۳/۴سرشير گرد سوپروالو – كرومدرپوش پالستيكي براي تست آبي

زانوسه راه۹۰صفحه دار ۲/۱توپيچ

درپوش توپيچ ۱/۲مهره ماسوره ۲۰×۳/۴بست U زانو ديواريدرپوش پالستيكي براي تست قرمز
زانو سه راه۱۸۰صفحه دار ۲/۱توپيچبوشن ۳/۴ اينچمهره ماسوره ۲۵×۱لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ
زانوسه راه ۹۰صفحه دار ۴/۳ روپيچبوشن ۱ اينچسرشير برقي
زانوسه راه ۱۸۰صفحه دار ۴/۳روپيچلوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ
زانوديواری صفحه دار ۴/۳ روپيچ

همواره کارشناسان فروش و مشاورین مجرب فروشگاه بازار اتصال در تلاشند تا شما را در زمینه تکمیل اطلاعات در زمینه لوله ، اتصالات و شیرآلات صنعتی و ساختمانی راهنمایی نمایند.

اطلاعات بیشتر

نوع

دسته بندی

محصول