ورود

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

توضیحات

برای دریافت لیست قیمت به روز شده لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ با شماره های زیر تماس بگیرید.

  • ۰۲۱۶۶۶۴۴۹۹۹ خط ویژه
  • ۰۹۱۲۵۰۸۱۳۵۱ تلفن همراه

همچنین با عضویت در کانال تلگرام از قیمت بروز لوله و اتصالات پنج لایه و تمام محصولات مطلع خواهید شد.

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

لیست لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

محصول

سایز

محصول

سایز

محصول

سایز

لوله نیوپایپ PEX-AL-PEX

 ۱۶mm

کلکتور نیوپایپ مدوار ۲b

 ۱X1/2

بوشن نیوپایپ پرسی

۱۶X16
 لوله PEX-AL-PEX ۲۰mm کلکتور مدوار ۳b ۱X1/2بوشن پرسی۲۰X20
 لوله PEX-AL-PEX ۲۵mm کلکتور مدوار ۴b ۱X1/2بوشن پرسی۲۵X25
 لوله PEX-AL-PEX ۳۲mm کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۲B ۱X1/2بوشن پرسی۳۲X32
 لوله PEX-AL-PEX ۴۰mm  کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۳B ۱X1/2بوشن پرسی۴۰X40
 لوله PEX-AL-PEX ۵۰mm  کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۴B ۱X1/2بوشن پرسی۵۰X50
 لوله PEX-AL-PEX ۶۳mm  کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۵B ۱X1/2بوشن پرسی۶۳X63

 مغزی

 ۱/۲  کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۶B ۱X1/2

بوشن تبدیل پرسی نیوپایپ

۲۰X16
مغزی۳/۴ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۷B ۱X1/2بوشن تبدیل پرسی۲۵X16
مغزی۱ کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی ۸B ۱X1/2بوشن تبدیل پرسی۲۵X20
مغزی۱-۱/۴

کلکتور  نیوپایپ ۲b

۳/۴X1/2بوشن تبدیل پرسی۳۲X20
مغزی۱-۱/۴کلکتور ۳b۳/۴X1/2بوشن تبدیل پرسی۳۲X25

مغزی بلند نیوپایپ

۱/۲ با طول ۵۰ mmکلکتور ۴b۳/۴X1/2بوشن تبدیل پرسی۴۰X25

تبدیل روپیچ نیوپایپ

۱/۲*۳/۴کلکتور ۵b۳/۴X1/2بوشن تبدیل پرسی۴۰X32
تبدیل روپیچ۱*۳/۴کلکتور ۲b۱X1/2بوشن تبدیل پرسی۵۰X32

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

۱/۲کلکتور ۳b۱X1/2بوشن تبدیل پرسی۵۰X40
مغزی روپیچ توپیچ۳/۴کلکتور ۴b۱X1/2بوشن تبدیل پرسی۶۳X40
مغزی روپیچ توپیچ۱کلکتور ۵b۱X1/2بوشن تبدیل پرسی۶۳X50
مغزی روپیچ توپیچ۱/۲ طول توپیچ ۱۰mmکلکتور ۶b۱X1/2

زانو ۹۰ پرسی نیوپایپ

۱۶X16
مغزی روپیچ توپیچ۱/۲ طول توپیچ ۱۵mmکلکتور ۷b۱X1/2زانو ۹۰ پرسی۲۰X20
مغزی روپیچ توپیچ۱/۲ طول توپیچ ۲۵mmکلکتور ۸b۱X1/2زانو ۹۰ پرسی۲۵X25
مغزی روپیچ توپیچ۱/۲ طول توپیچ ۳۰mmکلکتور ۹b۱X1/2زانو ۹۰ پرسی۳۲X32
مغزی روپیچ توپیچ۱/۲ طول توپیچ ۴۰mmکلکتور ۱۰b۱X1/2زانو ۹۰ پرسی۴۰X40
مغزی روپیچ توپیچ۱/۲ طول توپیچ ۵۰mmکلکتور ۱۱b۱X1/2زانو ۹۰ پرسی۵۰X50

 ۱/۲ تبدیل روپیچ نیوپایپ

توپیچ ۳/۴کلکتور ۱۲b۱X1/2زانو ۹۰ پرسی۶۳X63
 ۳/۴ تبدیل روپیچ طرح B توپیچ ۱/۲کلکتور ۳b۱X3/4

سه راهی پرسی نیوپایپ

۱۶X16X16
 ۳/۴ تبدیل روپیچتوپیچ ۱/۲کلکتور ۴b۱X3/4سه راهی پرسی۲۰X20X20
 ۳/۴تبدیل روپیچتوپیچ ۱کلکتور ۵b۱X3/4سه راهی پرسی۲۵X25X25
 ۱ تبدیل روپیچتوپیچ ۱/۲کلکتور ۶b۱X3/4سه راهی پرسی۳۲X32X32
 ۱ تبدیل روپیچتوپیچ ۳/۴ طرح Bکلکتور ۴b۱-۱/۴X1/2سه راهی پرسی۴۰X40X40
۱ تبدیل روپیچتوپیچ ۳/۴کلکتور ۵b۱-۱/۴X1/2سه راهی پرسی۵۰X50X50
 ۱-۱/۴ تبدیل روپیچتوپیچ ۱کلکتور ۶b۱-۱/۴X1/2سه راهی پرسی۶۳X63X63
۱-۱/۴ تبدیل روپیچتوپیچ ۳/۴کلکتور ۷b۱-۱/۴X1/2

سه راهی تبدیلی پرسی نیوپایپ

۱۶X20X16
۱-۱/۲ تبدیل روپیچتوپیچ ۱کلکتور ۸b۱-۱/۴X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۲۰X16X16
۱-۱/۲ تبدیل روپیچتوپیچ ۱-۱/۴کلکتور ۹b۱-۱/۴X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۲۰X16X20
زانویی ۹۰ درجه۱/۲کلکتور ۱۰b۱-۱/۴X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۲۵X16X16
زانویی ۹۰ درجه۳/۴کلکتور ۱۱b۱-۱/۴X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۲۵X16X20

چپقی نیوپایپ

۱/۲کلکتور ۱۲b۱-۱/۴X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۲۵X16X25
چپقی۳/۴کلکتور ۳b۱-۱/۴X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۲۵X20X20
چپقی۱کلکتور ۴b۱-۱/۴X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۲۵X20X25
چپقی مخصوص هواگیری۱*۱/۲کلکتور ۵b۱-۱/۴X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۳۲X16X25

مهره ماسوره

۱۶X1/2کلکتور ۶b۱-۱/۴X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۳۲X16X32
مهره ماسوره نیوپایپ۱۶X3/4کلکتور ۴b۱-۱/۲X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۳۲X20X32
مهره ماسوره۲۰X1/2کلکتور ۵b۱-۱/۲X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۳۲X25X25
مهره ماسوره۲۰X3/4کلکتور ۶b۱-۱/۲X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۳۲X25X32
مهره ماسوره۲۵X3/4کلکتور ۷b۱-۱/۲X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۴۰X20X40
مهره ماسوره۲۵X1کلکتور ۸b۱-۱/۲X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۴۰X25X40
حلقه و مهره ماسوره۱۶X1/2کلکتور ۹b۱-۱/۲X1/2سه راهی تبدیلی پرسی۴۰X32X32

بست لوله نیوپایپ

۱۶mmکلکتور ۳b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۴۰X32X40
بست لوله نیوپایپ۲۰mmکلکتور ۴b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۵۰X25X50
بست لوله۲۵mmکلکتور ۵b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۵۰X32X50
بست لوله۳۲mmکلکتور ۶b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۵۰X40X50
بست زوج لوله۱۶mmکلکتور ۷b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۶۳X25X63
بست زوج لوله۲۰mmکلکتور ۸b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۶۳X32X63
بست زوج لوله۲۵mmکلکتور ۹b۱-۱/۲X3/4سه راهی تبدیلی پرسی۶۳X40X63
بست خاردار لوله۱۶mm

درپوش فلزی کلکتور

۳/۴

زانویی صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ

۱۶X1/2

درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ

۱/۲درپوش فلزی کلکتور۱/۲زانویی صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی۱۶*۱/۲
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی طرح جدید۱/۲درپوش توپیچ مخصوص کلکتور مدولار۱زانویی صفحه دار توپیچ پرسی۲۰X1/2
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز۱/۲درپوش فلزی روپیچ نیوپایپ۱-۱/۴زانویی صفحه دار پلیمری توپیچ پرسی۲۰*۱/۲
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید۱/۲درپوش فلزی روپیچ۱-۱/۲زانویی صفحه دار روپیچ پرسی۱۶X3/4
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی۳/۴درپوش فلزی مخصوص هواگیری۱زانویی صفحه دار روپیچ پرسی۲۰X3/4
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز۳/۴درپوش فلزی مخصوص هواگیری۱-۱/۴

سه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ

۱۶X1/2X16
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی۱درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور۱-۱/۴ با خروجی ۱/۲ توپیچسه راهی ۹۰ صفحه دار توپیچ پرسی۲۰X1/2X20
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز۱درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور۱-۱/۲سه راهی صفحه دار توپیچ پرسی۱۶X1/2X16
درپوش پلاستیکی۱/۲درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور۱-۱/۲ با خروجی ۱/۲ توپیچسه راهی صفحه دار توپیچ پرسی۲۰X1/2X20
درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار۱/۲پیچ هواگیری دستیسه راهی ۹۰ دیواری پرسی۱۶X1/2X16

صفحه نصب تک نیوپایپ

۶۳mmنیو کلکتور ۲b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲سه راهی ۹۰ دیواری   طرح B پرسی۱۶X1/2X16
صفحه نصب زوج۱۵۳mmنیو کلکتور ۳b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲سه راهی ۹۰ دیواری پرسی۱۶X1/2X16
صفحه نصب زوج۲۸۰mmنیو کلکتور ۴b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲سه راهی ۹۰ دیواری پرسی۲۰X1/2X20
صفحه نصب رادیاتوری۵۰۰mmنیو کلکتور ۵b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲سه راهی ۹۰ دیواری پرسی۲۰X1/2X16
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی۲۸۰mmنیو کلکتور ۶b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲زانویی دیواری پرسی نیوپایپ۱۶X1/2
صفحه نصب زیر پکیجنیو کلکتور ۷b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲زانویی دیواری پرسی۲۰X3/4

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۳B تیپ پرسی نیوپایپ

۱*۱/۲نیو کلکتور ۸b همراه با شیر تنظیم۱/۶*۱/۲زانویی دیواری پرسی۳۲*۱
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۴B تیپ پرسی۱*۱/۲

جعبه کلکتور نیوپایپ

۴۵X45سه راهی دیواری پرسی۱۶X1/2X16
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۵B تیپ پرسی۱*۱/۲جعبه کلکتور۶۵X45

زانویی دیواری موازی پرسی

۲۰X1/2X20
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۶B تیپ پرسی۱*۱/۲جعبه کلکتور۹۵X45زانویی دیواری موازی پرسی۱۶X1/2X16
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۷B تیپ پرسی۱*۱/۲جعبه کلکتور۴۵X85زانویی دیواری موازی پرسی۲۰X1/2X20
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۸B تیپ پرسی۱*۱/۲جعبه کلکتور۴۵X75

درپوش پرسی نیوپایپ

۱۶mm
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۳B تیپ کوپلی۱*۱/۲جعبه کلکتور۴۵X125درپوش پرسی۲۰mm
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۴B تیپ کوپلی۱*۱/۲پایه کلکتوردرپوش پرسی۲۵mm
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۵B تیپ کوپلی۱*۱/۲بست کلکتور طرح B۳/۴درپوش پرسی۳۲mm
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۶B تیپ کوپلی۱*۱/۲بست کلکتور طرح B۱درپوش پرسی۴۰mm
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۷B تیپ کوپلی۱*۱/۲بست کلکتور طرح B۱-۱/۴درپوش پرسی۵۰mm
کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو ۸B تیپ کوپلی۱*۱/۲بست کلکتور طرح B۱-۱/۲درپوش پرسی۶۳mm

زانویی ۹۰ روپیچ پرسی نیوپایپ

۱۶×۱/۲

سه راهی توپیچ پرسی نیوپایپ

۱۶×۱/۲×۱۶

بوشن روپیچ پرسی نیوپایپ

۱۶×۱/۲
زانویی ۹۰ روپیچ پرسی۲۰×۳/۴سه راهی توپیچ پرسی۲۰×۱/۲×۲۰بوشن روپیچ پرسی۲۰×۱/۲
زانویی ۹۰ روپیچ پرسی۲۵×۳/۴سه راهی توپیچ پرسی۲۵×۱/۲X25بوشن روپیچ پرسی۲۰×۳/۴
زانویی ۹۰ روپیچ پرسی۲۵×۱سه راهی توپیچ پرسی۲۵×۳/۴×۲۵بوشن روپیچ پرسی۲۵×۱/۲
زانویی ۹۰ روپیچ پرسی۳۲×۱سه راهی توپیچ پرسی۳۲X3/4X32بوشن روپیچ پرسی۲۵×۳/۴
زانویی چپقی پرسی نیوپایپ۱۶×۱/۲سه راهی توپیچ پرسی۴۰X3/4X40بوشن روپیچ پرسی۲۵×۱
زانویی چپقی پرسی۲۰×۱/۲سه راهی توپیچ پرسی۵۰X1/2X50بوشن روپیچ پرسی۳۲×۱
زانویی چپقی پرسی۲۰×۳/۴مهره ماسوره پرسی نیوپایپ۱۶X1/2بوشن روپیچ پرسی۳۲×۱-۱/۴
زانویی چپقی پرسی۲۵×۳/۴مهره ماسوره پرسی۲۰X1/2بوشن روپیچ پرسی۴۰×۱-۱/۴
زانویی چپقی پرسی۲۵×۱مهره ماسوره پرسی۲۵X3/4بوشن روپیچ پرسی۵۰×۱-۱/۲
زانویی چپقی پرسی۳۲×۱مهره ماسوره پرسی۳۲X1بوشن روپیچ پرسی۶۳×۲
زانویی چپقی پرسی۴۰×۱-۱/۲مهره ماسوره پرسی۴۰X1-1/4بوشن روپیچ پرسی۱۶×۱/۲
زانویی چپقی پرسی۵۰×۱-۱/۲مهره ماسوره پرسی۵۰X1-1/2بوشن روپیچ پرسی۲۰×۱/۲

حلقه استیل پرسی نیوپایپ

۱۶mmمهره ماسوره پرسی مخصوص والو ۱/۲۱۶×۱/۲بوشن روپیچ پرسی۲۰×۳/۴
حلقه استیل پرسی۲۰mmمهره ماسوره پرسی مخصوص والو ۱/۲۲۰×۱/۲بوشن روپیچ پرسی۲۵×۳/۴
حلقه استیل پرسی۲۵mmمهره ماسوره پرسی مخصوص والو ۳/۴۲۰×۳/۴بوشن روپیچ پرسی۲۵×۱
حلقه استیل پرسی۳۲mmرابط توپیچ کوپلی نیوپایپ۱۶X1/2

بوشن توپیچ پرسی نیوپایپ

۳۲×۱
حلقه استیل پرسی۴۰mmرابط توپیچ کوپلی۲۰X1/2بوشن توپیچ پرسی۳۲×۱-۱/۴
حلقه استیل پرسی۵۰mmرابط توپیچ کوپلی۲۰X3/4بوشن توپیچ پرسی۴۰×۱-۱/۲
حلقه استیل پرسی۶۳mmرابط توپیچ کوپلی۲۵X3/4بوشن توپیچ پرسی۵۰×۱-۱/۲

اورینگ نیوپایپ

۱۶mmرابط توپیچ کوپلی۳۲X1بوشن توپیچ پرسی۶۳×۲
اورینگ۲۰mmرابط روپیچ کوپلی۱۶X1/2بوشن کوپلی نیوپایپ۱۶X16
اورینگ۲۵mmرابط روپیچ کوپلی۲۰X1/2بوشن کوپلی۲۰X20
اورینگ۳۲mmرابط روپیچ کوپلی۲۵X1/2بوشن کوپلی۲۵X25
اورینگ۴۰mmرابط روپیچ کوپلی۲۵X3/4بوشن کوپلی۳۲X32
اورینگ۵۰mmرابط روپیچ کوپلی۲۰X3/4بوشن تبدیلی کوپلی نیوپایپ۲۰X16
اورینگ۶۳mmرابط روپیچ کوپلی۳۲X1بوشن تبدیلی کوپلی۲۵X16
اورینگ۱/۲رابط روپیچ کوپلی۲۵X1بوشن تبدیلی کوپلی۲۵X20
اورینگ۱سه راهی کوپلی۱۶X16X16بوشن تبدیلی کوپلی۳۲X25

زانو ۹۰ کوپلی نیوپایپ

۱۶X16سه راهی کوپلی۲۰X20X20

حلقه کویلی نیوپایپ

۱۶
زانو ۹۰ کوپلی۲۰X20سه راهی کوپلی۲۵X25X25حلقه کویلی۲۰
زانو ۹۰ کوپلی۲۵X25

سه راهی تبدیلی کوپلی نیوپایپ

۳۲X32X32حلقه کویلی۲۵
زانو ۹۰ کوپلی۳۲X32سه راهی تبدیلی کوپلی۱۶X20X16حلقه کویلی۳۲

زانو ۹۰ روپیچ کوپلی نیوپایپ

۱۶X1/2سه راهی تبدیلی کوپلی۲۰X16X16مهره کویلی نیوپایپ۱۶
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی۲۰X1/2سه راهی تبدیلی کوپلی۲۰X16X20مهره کویلی۲۰
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی۲۰X3/4سه راهی تبدیلی کوپلی۲۰X20X16مهره کویلی۲۵
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی۲۵X3/4سه راهی تبدیلی کوپلی۲۵X16X20مهره کویلی۳۲
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی۲۵X1سه راهی تبدیلی کوپلی۲۵X16X25فوم لوله ای نیوپایپ۱۶mm
زانو ۹۰ روپیچ کوپلی۳۲X1سه راهی تبدیلی کوپلی۲۵X20X20فوم لوله ای۲۰mm

زانو چپقی کوپلی نیوپایپ

۱۶X1/2سه راهی تبدیلی کوپلی۲۵X20X25فوم لوله ای۲۵mm
زانو چپقی کوپلی۲۰X1/2سه راهی تبدیلی کوپلی۳۲X16X32فوم لوله ای۳۲mm
زانو چپقی کوپلی۲۰X3/4سه راهی تبدیلی کوپلی۳۲X20X32فوم لوله ای۴۰mm
زانو چپقی کوپلی۲۵X3/4سه راهی تبدیلی کوپلی۳۲X25X25فوم لوله ای۵۰mm
زانو چپقی کوپلی۲۵*۱سه راهی روپیچ کوپلی۱۶*۱۶*۱/۲فوم لوله ای۶۳mm
زانو چپقی کوپلی۳۲X1سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی نیوپایپ۲۰*۱/۲*۲۰فوم لوله ای آبی نیوپایپ۱۶mm
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی۱۶X1/2سه راهی ۱۸۰ توپیچ کوپلی۲۵X3/4X25فوم لوله ای قرمز۱۶mm
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی۲۰X1/2سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی۱۶×۱/۲X16فوم لوله ای آبی۲۰mm
زانو صفحه دار پلیمری توپیچ کوپلی۲۰*۱/۲سه راهی ۱۸۰ صفحه دار توپیچ کوپلی۲۰X1/2X20فوم لوله ای قرمز۲۰mm
زانو دیواری کوپلی۱۶X1/2سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۱۶X1/2X16چسب فشار قوی نیوپایپ۲۵۰ گرمی
زانو دیواری کوپلی۲۰X1/2سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۱۶X1/2X20چسب فشار قوی تیوپی۱۰۰cc
زانو دیواری کوپلی۳۵X3/4سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۲۰X1/2X20
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی۲۰X1/2X16
سه راهی دیواری کوپلی۱۶X1/2X16
سه راهی دیواری کوپلی۲۰X1/2X20
سه راهی دیواری موازی کوپلی۱۶X1/2X16
سه راهی دیواری موازی کوپلی۱۶X1/2X20
سه راهی دیواری موازی کوپلی۲۰*۱/۲*۲۰

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

همواره کارشناسان فروش و مشاورین مجرب فروشگاه بازار اتصال در تلاشند تا شما را در زمینه تکمیل اطلاعات در زمینه لوله ، اتصالات و شیرآلات صنعتی و ساختمانی راهنمایی نمایند.

اطلاعات بیشتر

نوع

دسته بندی

محصول